Award-winning audio productions Happy and returning customers for 20 years State-of-the-art studio in the heart of Holland

Privacyverklaring

Capital of Media respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

 • Uitvoering overeenkomst
 • Om tot een overeenkomst te komen met een prospect
 • Uitvoering van ingekochte diensten bij leveranciers
 • Marketing
 • Communicatie

Verstrekking aan derden
De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • IT-dienstverlener
 • Marketing dienstverlener
 • Accountant

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij jou daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Opdrachtgevers: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
 • Prospects: 1 jaar na het moment dat er geen overeenkomst is gesloten
 • Leveranciers: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
 • Marketing: 1 tot 14 maanden na contactmoment

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

 • Toegangsbeveiliging
 • Wachtwoordbeleid
 • Versleuteling dmv SSL-certificaat (HTTPS)
 • Firewalls
 • Back-up procedure
 • Protocol datalekken
 • Dataminimalisatie
 • Versleutelde harde schijf

Rechten omtrent jouw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing (vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

Klik hier voor meer informatie over jouw rechten.

Links naar andere websites en social media
Op onze website zijn een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op jouw computer, tablet, mobiele telefoon of ander elektronische apparaat plaatst.

Voor meer informatie over cookies die wij gebruiken, het weigeren van cookies en meer achtergrondinformatie lees je op onze 'cookies'-pagina.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met jou uit te komen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
Indien je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt, dan kan je hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Capital of Media
Vrouwenweg 25
3864 DX NIJKERKERVEEN

E-mail:     hello@capitalofmedia.com
Telefoon: +31 33 2089009

Laatste versie: 27 november 2022

© 2024 Capital of Media, All Rights Reserved | Algemene voorwaarden - Privacy - Disclaimer